Wyspy trzustkowe są unerwione przez włókna adrenergiczne, cho- linergiczne i peptydergiczne. Włókna te docierają albo wprost do komórek wysp, albo (w większości) za pośrednictwem małych skupień komórek zwojowych, które odgrywają tu podobną rolę jak sploty: warstwy mięśniowej (Auerbacha) i podśluzowy (Meissnera) w ścianie jelita. Prawdopodobnie włókna peptydergiczne nie stanowią oddzielnego układu, lecz wchodzą w skład tradycyjnych układów autonomicznych. Coraz więcej jest dowodów na to, że te same neurony syntetyzują, spichrzają i wydzielają obok „klasycznych” transmiterów także transmitery peptydowe (np. neurony cholinergiczne acetylocholinę i VIP, neurony adrenergiczne noradrenalinę i somatostatynę, neurony serotoninergiczne serotoninę i substancję P). W wyspach trzustkowych peptydy wydzielane przez pozazwojowe nerwy cholinergiczne działają tak samo jak acetylocholina, chociaż mechanizm tego działania jest inny.