Badania dotyczące częstości występowania choroby naczyniowej mózgu są mniej liczne niż analogiczne badania nad chorobą niedokrwienną serca. Jak wynika z -koordynowanych przez WHO wielonarodowych badań nad chorobą naczyniową w cukrzycy, częstość występowania dużego naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu (udaru) wynosi 2—3% ogółu chorych na cukrzycę w średnim wieku, nie wykazuje charakterystycznego zróżnicowania geograficznego ani zależnego od płci; stosunek częstości udarów u mężczyzn i kobiet w badanych populacjach wynosił średnio 1 ; 1 (z niewielką przewagą kobiet). Na częstość występowania udarów wśród chorych na cukrzycę wywierają wpływ: zaawansowany wiek i nadciśnienie, w mniejszym stopniu hipercholesterolemia, czas trwania cukrzycy i jej wyrównanie (hiperglikemia), Duża zależność występowania udarów mózgu od wieku sprawia, że są one prawie wyłącznie nieswoistym powikłaniem cukrzycy typu 2. Choroba naczyniowa mózgu jest (na równi z nowotworami) drugą główną przyczyną zgonów chorych na cukrzycę. W porównaniu z populacją ogólną umieralność z powodu zmian naczyniowych w mózgu jest wśród chorych na cukrzycę od półtora do trzech razy większa.