Skupienie w wyspach trzustkowych różnych komórek wydzielających hormony, które mogą docierać do sąsiadujących komórek drogą bezpośrednich połączeń, czyni wielce prawdopodobną hipotezę, że wyspy te stanowią morfologicznie i czynnościowo zorganizowany narząd, pełniący określoną funkcję fizjologiczną. Jest nią zapewne kompleksowa regulacja właściwego wykorzystania przez organizm pożywienia. Mimo że nie wszystkie zależności pomiędzy poszczególnymi rodzajami komórek w obrębie wysp i ich zależności od pozawyspowych mechanizmów regulacyjnych są poznane i że w przyszłości poglądy na funkcje niektórych rodzajów komórek mogą ulec zmianie, wydaje się, że sama koncepcja „narządu wyspowego” trzustki sprosta próbie czasu.